Skip to content. Skip to navigation

Liederlexikon

Personal tools
You are here: Home Lieder Heut soll das große Flachsernten sein Edition A: Schwedisches Spiellied 1905
Document Actions

A. Nu ska' vi skörda linet i dag

(Schwedisches Spiellied 1905)


Text und Melodie: anonym

Scan der Editionsvorlage
 1  2  3  4
Skörda linet

[…1]

1.Nu ska vi skörda linet i dag,
häckla det väl och spinna det bra.
Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,
svänga oss gladt i dansen.
Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk:
väfstolen slår, spolen den går.
Dunk dunk dunk, dunk dunk dunk.
Svänga oss gladt i dansen.
 
[…2]
 
2. Nu ska' vi häckla linet i dag,
spinna det väl och väfva det bra.
Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,
svänga oss gladt i dansen.
Dunk, dunk etc.
 
[…3]
 
3. Nu ska' vi spinna linet i dag,
skördadt i tid och häckladt så bra.
Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,
svänga oss gladt i dansen.
Dunk dunk etc.
 
[…4]
 
4. Nu ska' vi väfva linet i dag,
häckladt så väl och spunnet så bra.
Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,
Svänga oss gladt i dansen.
Dunk dunk etc.
 
[…5]
 
5. Nu ska' vi profva linet i dag,
spunnet så fint och väfvadt så bra.
Se'n ska' vi sömma skjorta och kjol,
svänga oss gladt i dansen.
Dunk dunk etc.
 
[…6]
 


Sånglekar från Nääs [Spiellieder aus Nääs]. Ed. Otto Hellgren. Stockholm: Abr. Lundquist 1905, S. 69-71 (Nr. 53).
DVA: B 50233

Dort folgende Spiel- und Tanzbeschreibung:
[1] Ett eller flera led (= arbetslag), vända åt A (se bilden!), på fyra stegs afstånd från hvarandra och med fem deltagare i hvarje. Ledets vänstra flygelman kallas ledare, de öfriga arbetare. Dessa erhålla numren 1, 2, 3 och 4, räknadt från ledaren.

Abbildung Singspiel Heut soll das große Flachsernten sein

[2] Skördandet tillgår så, att man vid 1 tar ett fång af det på fältet stående linet, drar upp det vid 2, lägger ned det vid 3 med en markerad sväng till höger framåt och åter reser sig upp vid 4. Samma arbete utföres under takterna 5―8, hvarefter arbetet är slut och alla vända sig åt linjen B. Omkvädet utföres så, att hvar och en lägger händerna på den framför stående kamratens axlar och på 9 faller in i trestegssprång.
Ledarna, som hålla höftfäste, föra hvar för sig sina led medsols i en elliptisk eller cirkelrund bana, så stor, att ledet hinner tillbaka till uppställningsplatsen vid refrängens slut, då halt göres med vändning mot linjen A.

[3] Häcklingen utföres så, att man från höger framåt tar upp en lintest vid 1, slänger testen öfver häcklan vid 2, drar den åt sig vid 3 och svänger den såsom färdig till vänster framåt vid 4 o. s. v. till reprisens slut.
Omkvädet som ofvan.

[4] Arbetarna nar 1 och 4 stiga fram ett steg och göra vändning mot n:r 2 och 3 samt bilda med dessa genom höger tumgrepp stjärna (= spinnrockshjulet). Stjärnan rör sig medsols från 1, motsols från 5, då höger tumgrepp utbytes mot vänster.
Ledaren, vänd åt spinnrocken, låtsar trampa den med sin ena fot och härmar äfven i öfrigt en spinnande gumma.
Omkvädet som ofvan.

[5] Med höger handledsgrepp bildas nu af de fyra arbetarna stjärna (s. k. pannkaka). Ledarna springa rakt genom porten, vända omkring n:r 3 och 4 samt därpå åter till sin ursprungliga plats. Se nedanstående figur!

Abbildung Singspiel Heut soll das große Flachsernten sein

Omkvädet som ofvan.

[6] Stor ring. Arbetarna marschera upp till vänster om sin ledare , n:r 1 närmast honom, n:r 2 därnäst o. s. v. Äro leden flera, bildas ringen omkring det eller de mellersta lagens uppställningsplats. Under de fyra första takterna dansar ringen medsols, under de därpå följande motsols.
Omkvädet utföres denna gång så, att alla i stora ringen, med händerna på den framför ståendes axlar, följas åt, med det främre arbetslagets ledare i täten. Denne beskrifver härvid en banna medsols. I stället för att med sitt led strax rycka in på uppställningsplatsen fortsätter han diagonalt öfver hela det för leken upptagna området. Därefter göres vändning motsols, hvarpå banan fortsättes till höger om ledens uppställningsplats. Då ledarna komma midt för sina ursprungliga platser, rycka de, följda af sina arbetare, upp till dem. Allt efter behof sjunges omkvädet om.


Anmerkung:
Für Quellenmaterial und Auskunft zur Liedgeschichte der schwedischen Vorlage von "Heut soll das große Flachsernten sein" danken wir herzlich Ingrid Åkesson (Svenskt visarkiv, Stockholm).
last modified 19.05.2010 01:54
 

nach oben | Impressum