Skip to content. Skip to navigation

Liederlexikon

Personal tools
You are here: Home Lieder Guten Abend, guten Abend, euch allen hier beisamm'! Edition A: Dänische Volksliedsammlung 1860
Document Actions

A. Go Javten, go Javten! Tilsammen i en Slump!

(Dänische Volksliedsammlung 1860)


Text und Melodie: anonym

Scan der Editionsvorlage
 1  2
Jydsk Vise.

1. |: Go Javten, go Javten!
Tilsammen i en Slump! :|
Saa Manne I er, baade Pier aa Kaale!
Hei Spilemand, spil op saa paa de Fiol!
Aa stræv saa, aa kom saa,
A vi ka faae de Hvals.
 
2. |: Aa hvad va de, aa hvad va de,
Du spilt den hier Gaang? :|
A ka itt' hør Musiken for Nævren aa Knævren,
Aa daans mæ di Pier, de vil a saa gjærn!
Aa skynn dei, aa stræv saa,
A vi ka faae de Hvals!
 
3. |:"O Stafen, o Stafen!1)
De Pols2) da kan a itt'. :|
A vil sidde mei ne aa vil snakk' mæ di Søster,
I Aan're ka daans jo saa læng', som I lyster;
Aa skynn dei aa stræv saa,
A vi ka faae de Hvals!"


Danske Folke-Sange og Melodier, samlede og udsatte for Pianoforte af A. P. Berggreen. Kopenhavn: Forlagt af den Gyldendalske Boghandling og Th. Lind 1860, S. 241 (Nr. 163).
DVA: AV 65,2-1

Dort folgende Worterklärungen: 1) "Stafen sc. Steffen"; 2) "Pols sc. Polskdands."


Editorische Anmerkung:
In der dritten, erweiterten Auflage der "Danske Folke-Sange og Melodier" (Kopenhagen 1869) umfasst "Jydsk Vise" (S. 282, Nr. 197) zwei weitere Strophen, die später jedoch nicht ins Deutsche übertragen wurden:

4. |: A trour saagi, a trour saagi,
A haar en Ævl æno. :|
Aa, föel i mi Lumm aa sie, om en æ der,
Imens a gaaer hen og sætter mi Træskor.
Aa skynn die, aa stræv saa,
A vi ka faae de Hvals!

5. |: "O Stafen, o Stafen,
De var saagi en raar; :|
A ka gjaen gaa aa dans' aa enda æd' et Ævvel.
Aa hei, Musikanter, spil op paa de Fedel!
Aa skynn die, aa stræv saa,
A vi ka faae de Hvals!"
last modified 04.12.2012 10:59
 

nach oben | Impressum